Zorg voor leerlingen

Passend onderwijs


In de wet Passend Onderwijs wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. De school is er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden.

In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.

Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben.  Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de ouders besproken.

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het OndersteuningsTeam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van het Samenwerkingsverband (orthopedagoog en begeleider passend onderwijs), de ouder-kind coach, de schoolarts en andere hulpverleningsinstanties. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder-kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie. Ouders worden hiervoor ook uitgenodigd.


In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school bespreking zonder toestemming.

Samenwerkingsverband Dordrecht

IKC Prinses Julianaschool neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen zo dichtbij mogelijk onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV

Kinderen met een handicap

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Dit geldt ook voor kinderen, van wie van tevoren bekend is, dat ze speciale zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld kinderen met een motorische handicap, slechtziendheid, slechthorendheid of het Syndroom van Down. Deze kinderen kunnen een plek krijgen binnen de reguliere basisschool, om ‘thuisnabij onderwijs’ te realiseren. De basisschool kan hiervoor extra middelen aanvragen.

Specialisten op onze school

Om de brede zorg voor onze leerlingen goed te kunnen uitvoeren zijn, naast de groepsleraren, leerkrachten met andere taken op school aanwezig:
• Intern begeleider
• Remedial teacher
• Rekenspecialist

• Taal/lezen specialist
• Gedragsspecialist
• Interne vertrouwenspersoon

• Pedagogisch coach kinderopvang
• Ouder–kind coach


De intern begeleider bespreekt regelmatig alle kinderen met de groepsleerkracht. Aan de hand van toetsuitslagen wordt dan bekeken welke vorderingen elk kind gemaakt heeft. Waar nodig wordt het onderwijsprogramma aangepast of er komt extra begeleiding. Voor elke groep wordt meerdere keren per jaar een groepsplan opgesteld. Daarin worden alle leerlingen opgenomen, waaruit die begeleiding bestaat, wie het uitvoert en wat het resultaat is.
De intern begeleider heeft voor haar werk 3 dagen per week beschikbaar. 

Bij de opstelling van het handelingsplan wordt door leerkrachten zo nodig de reken-, taal/lezen- of gedragsspecialist betrokken. Zij zijn op deze terreinen gecertificeerd. Door ervaring en studie weten zij veel van leer- en gedragsproblemen. Zo kan in veel gevallen adequate hulp geboden worden.
In het kader van de wettelijke Klachtenregeling is een intern vertrouwenspersoon aangesteld. 

De vertrouwenspersoon biedt hulp bij:
- problemen van kinderen waarover ze met hun groepsleraar liever niet praten.
- machtsmisbruik en/of seksuele intimidatie in de relaties tussen kinderen, tussen kinderen en leerkrachten, en leerkrachten onderling.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft advies. Zo nodig wordt verwezen naar hulpinstanties of naar de klachtencommissie voor nader onderzoek. 

Daarnaast heeft de Stichting H³O ook een externe vertrouwenspersoon. Dus iemand van buiten de school. Dat is Mw. Margot Schouten, Postbus 256, 3300 AG Dordrecht. Telefoon: 078-6187150 .

De ouder-kind coach werkt vanuit het sociaal team. Zij is iedere week een paar uur op school aanwezig. Bij haar kunt u terecht voor vragen over:
• Opvoedingsvragen
• Gedragsproblemen
• Informatie over hulpverlenende instanties
• Andere zaken die van invloed zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking e.d.)