Werkwijze

Kerndoelen

Op de basisschool leert uw kind zich allerlei vaardigheden en kennis eigen te maken, op diverse vak- en vormingsgebieden. Om welke kennis het gaat is bij wet vastgelegd.


De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen, kerndoelen genoemd. De kerndoelen zijn gegroepeerd in een aantal vakgebieden. Ons onderwijsaanbod en onze moderne leermethodes voldoen aan die kerndoelen.


Wilt u weten welke doelen de wetgever heeft gesteld aan de verschillende vakgebieden?
Kijk dan op de website van Educatie en School.

Vakgebieden

Godsdienstige vorming

Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met gebed. Drie keer in de week verteld de groepsleerkracht een bijbelverhaal. Er wordt gewerkt vanuit de methode Trefwoord. Het zingen van christelijke liedjes vormt een vast onderdeel. IKC Prinses Julianaschool kent een populatie die een afspiegeling is van de multiculturele maatschappij. Tijdens de lessen vanuit Trefwoord zal er daarom ook ruimte zijn voor gesprekken en discussies. Met behoud van eigen identiteit vinden wij het een groot goed om andere levensvisies te begrijpen en om zo te komen tot respect en begrip voor anderen.

Lezen

Lezen is van groot belang. Dagelijks bereikt ons veel informatie via de (sociale) media, kranten, tijdschriften, etc. en daarom besteden we veel aandacht aan het vak lezen. Vanaf de peutergroepen wordt er ingezet op het (voor)lezen van prentenboeken en ouders worden hierin betrokken door onder andere de VVE-bijeenkomsten. Ook onze schoolbibliotheek speelt hier een grote rol in. Kleuters mogen hier iedere week een prentenboek lenen en mee naar huis nemen. De hogere groepen lenen hier hun boeken voor in de klas. In groep 3 gaan de kinderen zelf lezen met de verworven kennis vanuit groep 2. Wij gebruiken hiervoor de methode 'Actief leren lezen'. Het grote voordeel van deze methode is dat kinderen op hun eigen niveau het leesonderwijs verwerven, maar wel door middel van klassikale instructie. Omdat differentiatie geen enkel probleem is kunnen kinderen uit groep 1/2 die al kunnen lezen (na overleg met ouders) meedoen in groep 3 om zo het leesproces te kunnen volgen en te ontwikkelen. Vanaf groep 4 beginnen we met groepsdoorbrekend lezen (3x per week), zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan lezen. Vanaf groep 5 gebruiken we 'Blits' en de digitale methode 'Nieuwsbegrip XL'.


Taal

Ook taal neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Via taal kan men met elkaar communiceren. Wij werken met de nieuwste versie van de methode 'Taal actief'.   Luisteren, spreken en het opstellen van bijvoorbeeld brieven en schrijfopdrachten zijn steeds terugkerende onderwerpen binnen de methode. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan het ontleden en benoemen van de woorden en zinsdelen, wat voor het leren van een taal van groot belang is. Spelling en woordenschat vallen onder dezelfde noemer van deze methode. Voor taal, spelling en woordenschat vormt een thema steeds de basis voor de lessen. De woorden die geleerd worden zijn daarom ook steeds dezelfde en worden in een blok continu herhaald.


Rekenen

Bij het rekenen gebruiken wij de methode 'Wereld in Getallen'. Binnen het rekenonderwijs is er de afgelopen jaren veel veranderd. Het rekenen moet voor de kinderen nu veel meer passen bij de belevingswereld. De methode die wij gebruiken voldoet aan dat beeld. Er is een heldere opbouw in de lesstof qua jaarplanningen. Binnen het rekenen wordt les gegeven op drie niveaus. Daarnaast kijken de groepsleerkrachten samen met de intern begeleider wat ieder kind nodig heeft. Omdat er op een vast uur op de dag gerekend wordt kan er groep overschrijdend gewerkt worden.

Schrijven

In de kleutergroepen zijn de leerkrachten dagelijks bezig met de eerste beginselen van het schrijven. Het gaat dan met name om een goede pengreep, letterherkenning en het opschrijven van de eigen naam. Vanaf eind groep 2 begint het voorbereidend schrijven middels de methode 'Pennenstreken'. Deze methode wordt voortgezet in de daaropvolgende groepen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebonden schrift niet per definitie noodzakelijk is. IKC Prinses Julianaschool heeft daarom besloten om dit te volgen en voert het losse schrift gefaseerd in. De groepen die gebonden schrift hebben geleerd zullen dit ook blijven volgen.


Sociale redzaamheid en gezond gedrag

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt kijken op www.devreedzameschool.nl


Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan bod komen:

  • Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
  • Blok 2: We lossen conflicten zelf op  (leren omgaan met conflicten)
  • Blok 3: We hebben oor voor elkaar  (over communicatie)
  • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
  • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij  (verantwoordelijkheid)
  • Blok 6: We zijn allemaal anders  (over verschillen en overeenkomsten)


In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s/blokken gewerkt. Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1. 

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Engels

Voor onze Engelse lessen maken we gebruik van de methode 'Discovery Island'. Deze methode werkt met thema’s en elk thema bestaat uit 8 lessen. Voorbeelden van thema’s zijn: vrienden, mijn leven, dieren. Onderwerpen die zij in het dagelijks leven tegenkomen.


De leerlingen leren vanaf groep 5 de basisbegrippen van de Engelse taal via liedjes, (strip)verhalen en opdrachten. In de groepen 6, 7 en 8 wordt deze basis uitgebreid en zullen zij ook conversaties met elkaar hebben in het Engels.

Verkeer

Bij verkeer werken wij met de methode 'Klaar…over!' Met deze methode leren kinderen dat niet alleen de verkeersregels maar ook eigen inzicht en verantwoordelijkheid staan centraal. Tijdens de lessen worden de 5 verschillende rollen van kinderen in het verkeer behandeld: spelen, wandelen, fietsen, meerijden en het openbaar vervoer. In groep 7 wordt zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen afgenomen.

Wereldoriënterende vakken

Om de wereld te kunnen begrijpen en hierin te kunnen functioneren hebben kinderen kennis nodig en vaardigheden om deze kennis te gebruiken. De methodes die wij gebruiken voor wereldoriëntatie hebben een thematische aanpak. Per onderwerp worden de verschillende aspecten belicht en onderzocht.  Per leerjaar worden er 5 thema’s behandeld. In elk blok wordt er begonnen met interesse opwekken, daarna kennis opbouwen, vaardigheden oefenen om de kennis toe te passen en als afsluiter samenvatten en herhalen.

Voor de oriëntatie op de wereld werken wij met de volgende methodes:

• 'Brandaan' voor geschiedenis

• 'Meander' voor aardrijkskunde

• 'Naut' voor natuur en techniek

Muzikale en beeldende vorming, expressie

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen tijdens hun tijd bij ons op school met diverse disciplines van cultuureducatie in aanraking komen. Eén van de manieren om dit te doen is door deel te nemen aan het kunstmenu van ToBe. Kinderen maken door deze lessen kennis met o.a. drama, dans, cultureel erfgoed, film en fotografie. Dat kan zijn door zelf aan de slag te gaan of door naar een voorstelling of tentoonstelling te gaan. Bij beeldende vorming en muziek volgen wij een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8. Voor beeldende vorming hebben we deze leerlijn zelf ontwikkeld, waarbij we uitgaan en werken vanuit het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren). Voor muziek maken we gebruik van de methode '123zing'. Naast de groepen 1 t/m 8 werken ook de peuters sinds dit jaar met deze methode.


Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs in onze inpandige gymzaal. De lessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 3-8 krijgen iedere week een uur bewegingsonderwijs. De drie kleutergroepen krijgen een keer in de week gym van de eigen groepsleerkracht, daarnaast ontvangen zij in blokken van vier weken bij toerbeurt les van de vakdocent. In het verleden was iedere leerkracht na het behalen van het PABO-diploma bevoegd voor bewegingsonderwijs. Inmiddels is dit veranderd. Spellessen mogen door leerkrachten zonder deze bevoegdheid gegeven worden, het gebruik van de (meeste) toestellen echter niet. De vakdocent bewegingsonderwijs heeft een eigen vakwerkplan geschreven gebaseerd op de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs'.


Computers in de school

In ieder lokaal hangt sinds 2017 een Prowisebord. Het bord staat de hele dag functioneel aan en is een instrument voor de leerkracht om de lessen te kunnen geven.

Ook de kinderen werken op school met computers, laptops en tablets. In elk lokaal is een aantal computers aanwezig. Het werken op de computers wordt ingezet als ondersteuning en extra oefening bij het eigen maken van de leerstof. Daarnaast maakt een aantal digitale leerprogramma’s onderdeel uit van onze methode zoals bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. In de school is een netwerk en wifi gerealiseerd, dat betekent dat er in alle lokalen gebruik gemaakt kan worden van internet. Uiteraard is dit onder zorgvuldige begeleiding van de leerkracht.