Resultaten van ons onderwijs

Ontwikkelingen volgen

Alle leerlingen van de peuters t/m groep 8 worden gevolgd in hun ontwikkeling. In de peuter- en kleutergroepen vullen we twee keer per jaar een uitgebreid observatie model in (Kijk! registratie). Vanaf groep 3 worden de vorderingen voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen op de voet gevolgd. Daarvoor gebruiken we observaties van de leerkracht, methode gebonden toetsen en het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van Cito. Met het LOVS kunnen we de vorderingen van elk kind vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem SCOL.

Zitten blijven / extra kleuterjaar / versnellen

Hoewel we zittenblijven of een extra kleuterjaar willen beperken, kunnen er zich omstandigheden voordoen, waarbij dit de beste oplossing is. Dit kan verschillende redenen hebben, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van leerontwikkeling. In nauw overleg met de ouders (en met de intern begeleider) wordt bekeken voor welke leerlingen een doublure zinvol is.
Indien een extra jaar wenselijk wordt geacht, kan dit het best plaatsvinden op jonge leeftijd (groep 2 t/m 4). Criteria voor de overgang zijn vastgelegd in ons protocol overgang. 


Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is compacten van de leerstof en verrijking van de leerstof (d.w.z. het dieper op de leerstof ingaan of het aanbieden van andere leerstof) vaak voldoende om aan de leerbehoefte van deze kinderen tegemoet te komen. Dit heeft als voordeel dat ze wel voldoende uitgedaagd worden, maar dat ze gewoon bij hun leeftijds- en klasgenootjes kunnen blijven.
Voor sommige kinderen kan versnellen (d.w.z. een groep overslaan of 2 groepen in 1 jaar doorlopen) een oplossing bieden. Meestal wordt hierbij gekozen voor een half jaar in de ene groep, en een half jaar in de volgende groep.

Scores van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)

De scores van het LOVS worden weergegeven met de romeinse cijfers I t/m V.

Wie een I scoort hoort landelijk tot de beste 20%. II tot de volgende 20% en III tot de daarop volgende 20%. Kinderen met een IV-score (20%) of een V-score (laagste 20%) hebben (veel) moeite met de betreffende leerstof. De scores komen ter sprake tijdens rapportgesprekken. Gebeurt dit een keer niet dan kunt u ernaar vragen.

Onderwijs op maat

Observaties, methode gebonden toetsen en Cito LOVS gebruiken we om ons onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van uw kind. Op deze manier kunnen we kinderen monitoren die extra hulp nodig hebben. Maar ook kinderen die uitdaging nodig hebben. Zo kunnen we ons onderwijs voor elk kind zo efficiënt mogelijk laten verlopen en proberen we onderwijs op maat te geven. De verschillen tussen kinderen in een groep zijn groot.

We variëren in tempo en moeilijkheidsgraad van de leerstof al naar gelang het niveau van de kinderen. Ons streven is dat ons onderwijs voor elk kind uitdagend is en dat elk kind zich optimaal kan ontplooien.
Een enkel kind krijgt specifieke zorg buiten de groep.
Dit gebeurt in overleg tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.