Praktische zaken

Leerlingadministratie

Aanmelden leerling

U bent van harte welkom op school voor het maken van een afspraak om uw kind aan te melden. De directie staat u graag te woord. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en vertellen we over onze school en ons onderwijs. We laten de school zien en u kunt ons vragen stellen.


U bent na dit gesprek niet verplicht om uw kind bij ons in te schrijven. Het maken van een schoolkeuze moet zorgvuldig gebeuren en misschien wilt u hier nog iets langer over nadenken. Wel adviseren we om tijdig aan te melden omdat we slechts beperkte capaciteit hebben om nieuwe leerlingen te kunnen plaatsen.


Bij een aanmelding nemen we (na uw toestemming) contact op met eventuele voorschoolse organisaties. Dit is in de gemeente Dordrecht afgesproken door de besturen van de verschillende betrokken organisaties en de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Wennen op school

Kleuters starten op een rustige en natuurlijk manier met hun basisschoolperiode. Ze mogen 5 tot 10 dagdelen komen wennen en als ze 4 jaar zijn komen ze hele dagen naar school. Als uw kind 5 jaar wordt, is hij leerplichtig.

Wijzigingen contactgegevens doorgeven

Bij de aanmelding vragen we u om veel gegevens, die we opnemen in onze administratie. Sommige gegevens zijn van belang voor onszelf, andere gegevens zijn nodig voor de overheid. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.


De volgende informatie willen we graag tijdig van u hebben:

  • Wijziging van telefoonnummers en extra 06-nummers van u of opa/oma/oppas.
  • Wijziging van e-mailadres.
  • Eventuele allergieën, diëten en/of gebruik van medicijnen van uw kind.
  • Wijziging van gezinssituaties.
  • Van welke kinderopvang uw kind gebruik maakt.
  • Problemen die van invloed kunnen zijn op het welzijn en het leren van het kind.
  • Als een kind opgehaald wordt door iemand anders dan we gewend zijn.

Protocollen

Gedragsprotocol

Zoals we in onze visie op onderwijs aangeven, vinden we het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. De school moet een veilige plaats zijn, waar geen plaats is voor agressie, geweld, discriminatie, intimidatie, vandalisme of diefstal. Dit willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en afspraken en een transparant beleid ten aanzien van ongewenst gedrag.

Dyslexie en rekenproblemen

Volgens het dyslexieprotocol worden kinderen gescreend waarbij het vermoeden van dyslexie bestaat. Zo kan het onderwijs voor hen aangepast worden en wordt het leren zo min mogelijk belemmerd. Voor kinderen met ernstige rekenproblemen zal in de toekomst een soortgelijk protocol worden toegepast.

Hoofdluis

Luizen kunnen in elk gezin voorkomen. De aanwezigheid van luizen zegt niets over de hygiëne in een gezin. Alle leerlingen worden na elke schoolvakantie door enkele ouders gecontroleerd. Op deze dagen daarom liever geen vlechtjes en gel in het haar van uw kind. Het is op onze school voor iedereen verplicht om hier medewerking aan te verlenen. Als luizen (of neten) zijn geconstateerd bij een kind, worden de ouders van dit kind zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de hoofdluis direct te behandelen. Het kind mag pas weer op school komen als de behandeling succesvol is afgerond. Als meerdere keren achtereen luizen worden geconstateerd bij dezelfde leerling, kan de school Careyn of andere externe personen/instanties inschakelen.

Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Ontruimingsprotocol

Dit schooljaar zal er ten minste driemaal een ontruimingsoefening plaatsvinden. We vinden het namelijk belangrijk om met de kinderen te oefenen hoe we snel en ordentelijk het schoolgebouw moeten verlaten in een noodsituatie. Hiervoor staan data gepland, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we besluiten om hiervan af te wijken. Wanneer de school bij een echte noodsituatie (zoals brand) ontruimd is, is het belangrijk voor u om te weten dat uw kind bij de meester of juf moet blijven, zelfs wanneer u al bent gearriveerd. We moeten er zeker van zijn dat we álle kinderen verzameld hebben. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Omgangsprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Overal waar mensen zijn, kan er gepest worden. Dit is een groot probleem dat lang kan aanhouden. Mensen die gepest worden hebben daar veel last van, last van de pesters en van de verziekte sfeer. Lichamelijke en psychische klachten kunnen hiervan het gevolg zijn. Preventief doen wij al een hoop dingen tegen pesten op IKC Prinses Julianaschool en proberen wij de kinderen weerbaar te maken.

Vertrouwelijke informatie

Ouders die actief zijn binnen de school, zien soms zaken of horen soms ‘interne’ informatie (over personeel, ouders of kinderen) die privacygevoelig is. Daarom geldt voor alle ouders die zich (vrijwillig) inzetten voor de school dat zij in voorkomende gevallen moreel handelen en dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Ouders die zich inzetten voor de school conformeren zich daarmee aan deze afspraak.

Privacy bescherming

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Scholen in het primair onderwijs zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.


Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.

Protocol bij overlijden

Een sterfgeval komt binnen een school niet zo vaak voor. Maar áls het zich voordoet, dan is het een gebeurtenis die de hele schoolgemeenschap raakt. In zo’n verwarrende en emotionele periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van leerkrachten en leerlingen. De voorbereiding op ingrijpende gebeurtenissen is een onderdeel van die verantwoordelijkheid. Het verlies kan hiermee niet worden voorkomen, maar de manier waarop de school reageert kan echter bepalend zijn voor de reactie, de verwerking en het herstel van het gewone leven.

Regels en afspraken

Auto’s parkeren

Er is gelegenheid tot het parkeren van de auto voor de deur. Beperk mogelijke overlast voor omwonenden en het doorgaande verkeer alstublieft zo veel mogelijk.

Gebruik van mobiele telefoon

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Als het nodig is om deze mee naar school te nemen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. De leerlingen moeten hun telefoon aan het begin van de schooltijd inleveren bij de leerkracht en krijgen deze aan het einde van de dag weer terug. Tijdens schooluren worden de telefoons bewaard in een afgesloten kast.  


Kinderen mogen geen audio- en foto/video-opnames maken op school of op het schoolplein met hun mobieltje. Wij adviseren om geen mobiele telefoon mee te nemen naar school als hier geen noodzaak toe is. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen op schoolreis of schoolkamp.

Verloren spullen

Het is onvoorstelbaar hoeveel kleding in de loop van een schooljaar op school blijft liggen. Gevonden voorwerpen worden verzameld en op een vast punt bewaard. Een aantal keer per jaar geven we iedereen de gelegenheid om te kijken of er wellicht iets van hen tussen zit. Alles wat aan het einde van het schooljaar overblijft wordt aan een goed doel gegeven.

Nogmaals: voorkom het kwijtraken van spullen door de naam van uw kind in de jassen, tassen, broodtrommels, bekers enz. aan te brengen.

Fietsen stallen

De kinderen kunnen hun fiets stallen in de fietsenrekken bij de school. Zorg voor een goed (dubbel) slot. Het stallen van fietsen valt altijd onder de eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal.

Roken

Sigarettenrook veroorzaakt hinder. En roken hoort niet thuis bij een basisschool. Daarom is roken op het schoolplein en in de school verboden.

Tussendoortjes

Het is een goed gebruik dat de kinderen halverwege de ochtend iets eten. Geeft u uw kind daarom een boterham, cracker of stuk fruit mee. Geen snoep.

Verjaardagen en traktaties

Ieder kind mag zijn of haar verjaardag natuurlijk in de groep vieren. Er wordt voor uw kind gezongen en hij of zij mag trakteren. Ook mag de jarige uit groep 1 t/m 3 met een klasgenootje de klassen van de onderbouw rond om de felicitaties van de leerkrachten in ontvangst te nemen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 vieren de verjaardag alleen in de eigen groep. Zij gaan niet meer langs de overige groepen.

Schoolfoto's etc.

Foto’s op de website

Op Schoudercom laten wij u met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn op school en we promoten onze school op de website. Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter op deze foto's (en soms video's) te zien is. Wij hebben uw toestemming nodig om gebruik te mogen maken van deze foto's en/of video's. Op het formulier 'Toestemming beeldmateriaal IKC' vragen wij u hiervoor wel of geen toestemming te geven.

Filmen ter observatie

Als school filmen we soms in de groepen om leerling- en leerkrachtinteracties vast te leggen zodat deze met de betreffende leerkracht besproken kunnen worden. We gaan als school altijd vertrouwelijk met dit materiaal om en wanneer we een specifieke leerling met behulp van video willen observeren dan zullen we altijd toestemming van de betreffende ouder hiervoor vragen.

Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zomaar (zonder toestemming) door ouders in de klas of in de school worden gefilmd, ook niet als een kind bijvoorbeeld jarig is. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen. 

Wees terughoudend met het plaatsen van foto's op Facebook.

Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een groepsfoto gemaakt indien hiervoor door alle ouders toestemming is gegeven. Ook is het mogelijk om een broer/zus foto te laten maken van uw kinderen binnen onze school. De ouderraad coördineert dit. De datum staat vermeld in de jaarplanning.

Verlofregeling en schoolverzuim

Buitengewoon verlof

In geval van een huwelijk, jubileum of een overlijden in de familie kan buitengewoon verlof worden aangevraagd bij de directeur. Doet u dat vooral tijdig. Bij de schooladministratie is een formulier voor het aanvragen van verlof verkrijgbaar. Op de achterzijde van dit formulier staan de volledige 'spelregels' voor het verkrijgen van toestemming voor verlof.

Ziek naar huis

Een kind dat ziek is moet naar huis. Dat is ons uitgangspunt. Wij kunnen namelijk geen medische diagnose stellen en op school de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft. In een voorkomend geval zal een medewerker van de school u bellen en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te komen (laten) halen.

Ziekmelden en schoolverzuim

Indien uw kind door ziekte of andere zaken de lessen moet verzuimen, verzoeken wij u ons daarvan vóór 8:30 uur op de hoogte te stellen. Verzuim zonder geldige reden wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt en wordt gemeld bij het Bureau Leerplicht. 


Wanneer u uw kind absent wilt melden kunt u de school bellen of een af-/ziekmelding sturen via Schoudercom. Vermeld daarin om wie het gaat en de reden van afwezigheid.

Schoolvakanties en studiedagen

Herfstvakantie

ma. 21-10-'19 t/m vr. 25-10-'19

Kerstvakantie

ma. 23-12-'19 t/m vr. 03-01-'20

Voorjaarsvakantie

ma. 24-02-'20 t/m vr. 28-02'-'20

Paasweekeinde

vr. 10-04-'20 t/m ma. 13-04-'20

Meivakantie

ma. 20-04-'20 t/m vr. 01-05-'20

Bevrijdingsdag

di. 05-05-'20

Hemelvaartsdag

do. 21 en vr. 22-05-'20

2e Pinksterdag

ma. 01-06-'20

Zomervakantie

ma. 20-07-'20 t/m vr. 28-08-'20

Studiedagen

ma. 28-10-'19

do. 30-01-'20

di. 07-04-'20

ma. 04-05-'20

wo. 24-06-'20

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. 

Het verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

-        €   2.500,00 bij overlijden

-        € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

-        €   1.000,00 bij geneeskundige kosten

-        €   1.000,00 bij tandheelkundige kosten

                              (per element)

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Eindtoets

De verplichte eindtoets wordt in de loop van april afgenomen. Op onze school nemen we de IEP-toets af, waar bijna alle kinderen aan meedoen. Ongeveer drie weken later volgt de uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de uitstroomgegevens. Meer informatie over de verplichte eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden

Is de keus gemaakt, dan stelt de groepsleerkracht een rapport op: het portfolio. Dit moet samen met het aanmeldingsformulier naar de nieuwe school worden gestuurd. In het portfolio moeten wij de volgende gegevens invullen:

• De leerlinggegevens van alle leerjaren.

• De prestaties over de afgelopen jaren.

• De gebleken werkhouding.

• De getoonde belangstelling van de leerling.

• De wens van de leerling en ouders over het

vervolgonderwijs.

• Ons schooladvies.

U ontvangt het oudergedeelte van het portfolio. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kinderen op een school voor voortgezet onderwijs. Voor scholen binnen Dordrecht regelt IKC Prinses Julianaschool dit voor u door het ouderformulier persoonlijk bij de V.O. school van uw keuze te bezorgen.

Insula College

Binnen Stichting H³O is er ook een school voor voortgezet onderwijs: Het Insula College. Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht met ruim 2500 leerlingen. Verdeeld over drie locaties wordt er onderwijs gegeven op vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.

Het Insula College wil ouders en jongeren graag laten zien wat het karakter en de kwaliteit is van het Insula College en wat ze allemaal doen en organiseren. We hopen dat u zult ontdekken waar we met onze teams hard voor werken. U bent met uw kind van harte welkom op de open dagen in januari en februari. www.insulacollege.nl

Oriëntatie en adviesgesprek

Al ruim voor de eindtoets worden de groep 8 kinderen en hun ouders uitgenodigd door de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider) voor een oriëntatie en adviesgesprek over het voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek worden aspecten van het voortgezet onderwijs in het algemeen (en Dordrecht in het bijzonder) belicht en worden wensen, verwachtingen en het advies besproken.

Schooladvies

De school is verantwoordelijk voor het schooladvies, ouders zijn verantwoordelijk voor de schoolkeuze. Echter, scholen voor voortgezet onderwijs nemen het advies van de basisschool veelal over. 

De verwijzingsprocedure per maand

Eind groep 7

De ouders ontvangen eind groep 7 een indicatie schooladvies. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten.

Oktober groep 8

Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.

November

Op de ouderavond wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Ook ontvangt u de VO-gids rond dit tijdstip.

Januari/februari

Open dagen op middelbare scholen. Er wordt een start gemaakt met het invullen van het dossier voor het Voortgezet Onderwijs op ‘onderwijstransparant (OT)’. Ouders wordt gevraagd het ouderdeel in te vullen en in te leveren voor 1 maart.

Februari

Schooladviesgesprek met de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. We kijken naar wat we in de klas zien en hoe het kind is als persoon. De schoolkeuze wordt definitief gemaakt en het leerling portfolio wordt daarna bij het VO aangeleverd.  

April

Afname verplichte centrale eindtoets

Mei/juni

Uitslag eindtoets. De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten.

Feesten en vieringen, (sport)activiteiten en excursies

Sinterklaas

Ieder jaar als hij in Nederland is, brengt Sinterklaas samen met een aantal Pieten een bezoekje aan onze school. ‘s Ochtends wordt hij eerst op het schoolplein door ouders en kinderen begroet. Na een welkomstwoord van de directeur zijn Sint en Piet de gehele ochtend op school. De kinderen hebben op deze dag een vrije middag.

Verjaardagen

De verjaardag is voor elk kind een groot feest waar naartoe wordt geleefd. Even in het middelpunt van de belangstelling is dan een goede zaak. Als de ouders dat willen, mag het kind trakteren. Een gezonde traktatie is fijn, maar het mag ook een snoepje zijn. 

Sporten

Elk schooljaar organiseren wij een sportdag voor de groepen 3 t/m 8 en een zomerfeest voor de peuters en kleuters. In juni is er de mogelijkheid om vanaf groep 3 met school mee te lopen met de avondvierdaagse. Voor de kleuters organiseren wij gedurende deze dagen een ochtend-driedaagse.

Kerstviering

Ieder jaar vieren we gezamenlijk het kerstfeest. Dit schooljaar is dat voor de leerlingen in de eigen groep van 18.30-19.15 uur. 

Paasviering

De Paasviering vindt ieder jaar plaats op de donderdag voor Pasen (Witte Donderdag). De kinderen vieren dit in de eigen groep met een liturgie en een paasmaaltijd. 

Projecten

Regelmatig maken we gebruik van het Weizigt Natuur- en Milieucentrum. Ook doen we mee aan projecten van Stichting ToBe. Alle groepen nemen jaarlijks deel aan de Kinderboekenweek en aan de Nationale Voorleesdagen. 

Op reis

De groepen 1 tot en met 8 gaan op schoolreis. Wanneer niet tijdig is betaald, kan uw kind helaas niet mee op schoolreis. In dat geval bieden we een alternatief lesprogramma aan op school.

De kleutergroepen gaan op schoolreis naar een speeltuin en blijven wat dichter bij huis.

Een richtprijs voor de kleuters is € 5,00 en voor groep 3 t/m 8 is dat € 25,00.