Missie/Visie

Missie

De missie van IKC Prinses Julianaschool heeft de volgende (onderwijskundige) uitgangspunten:

     • Het team stelt (hoge) eisen aan de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen.
     • De leerkrachten zijn sturend in het leerproces van de kinderen.
     • Ieder kind krijgt de uitdaging zich maximaal te ontwikkelen.
     • Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerproces.
     • De school en ouders werken als partners samen aan de ontwikkeling van het kind.

Bovenstaande vraagt het volgende van de teamleden van IKC Prinses Julianaschool:

     • Het team werkt in een professionele cultuur.
     • Teamleden tonen zich verantwoordelijk voor het (gegeven) onderwijs en de behaalde resultaten.
     • Teamleden ontwikkelen zich voortdurend op de vlakken die nodig zijn om het werk goed te kunnen verrichten.

IKC Prinses Julianaschool trekt leerkrachten aan die vanuit een enorme drive werken aan beter onderwijs. Wij gaan uit van de talenten en kwaliteiten van de kinderen in plaats van te focussen op wat (nog) niet goed gaat.


Visie

IKC Prinses Julianaschool kenmerkt zich door drie woorden en statements die daarmee verweven zijn:


DYNAMISCH, KANSRIJK & BETROKKEN


Ontwikkeling vanuit het individu

Samen verantwoordelijk zijn

In contact staan met de omgeving

Onze kernwaarden

Dynamisch

Het bruist op IKC Prinses Julianaschool; alles staat in het teken van ontwikkeling binnen de mogelijkheden van uw kind. Het gaat hier om het cognitieve deel (het echte leren) en het sociaal-emotionele deel waarvan wij geloven dat dit de basis is om tot leren te komen. IKC Prinses Julianaschool heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen en doet een beroep op uw betrokkenheid om deze verwachtingen met elkaar waar te kunnen maken. De school kijkt steeds opnieuw kritisch naar het eigen onderwijs om binnen een flexibele en dynamische omgeving het beste uit uw kind te kunnen halen. Het inzichtelijk maken van de behaalde resultaten voor collega’s, ouders en kinderen neemt een centrale plaats in. Het contact tussen de leerkracht en uw kind is dynamisch; steeds schakelend in wat nodig is voor de ontwikkeling van uw kind.

Kansrijk

Ontwikkeling biedt kansen. De visie van de school is dat ieder kind zich ontwikkelt binnen hun eigen mogelijkheden en deze optimaal te benutten. Het onderwijs is van en voor de kinderen. Kinderen kunnen goed aangeven wat zij al beheersen, waar zij moeite mee hebben en wat zij nog willen leren. Betrokkenheid en kansrijk zijn betekent dan ook dat de school naar de kinderen luistert en hen begeleidt naar een plaats binnen het voortgezet onderwijs dat bij hen past om zo kansen te verwerven voor de toekomst. Omdat wij niet weten voor welke banen wij opleiden is het van groot belang dat de kinderen hun eigen kansen leren zien en creëren en dat de leerkracht hierbij in de coaching een sturende rol heeft op het verwerven van tools en vaardigheden.

Betrokken

IKC Prinses Julianaschool staat voor betrokkenheid en verbonden zijn met elkaar. De driehoek ouders, kinderen en school is hierin zeer belangrijk voor ons. Wij staan voor "samen". Betrokkenheid kenmerkt zich dan ook in eigenaarschap van alle partijen. Het werken met het programma "Vreedzame School" is een belangrijke schakel om gericht te zijn op elkaars mogelijkheden en leren leven met elkaar in de schoolomgeving en daarbuiten.


Veilige leeromgeving

Veiligheid rondom ons gebouw

Wij hanteren op school het zogenaamde 'dichte deuren beleid'. Dit houdt in dat alle deuren (van buitenaf) op slot gaan en de hekken dicht zijn onder schooltijd.

Ontruiming en noodsituaties

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen. In het geval van een echte noodsituatie (zoals brand), wordt de school ontruimd en blijft uw kind bij de leerkracht, totdat deze er zeker van is dat álle kinderen verzameld zijn. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Sociale veiligheid van de leerlingen

Discriminatie en pesten kan zich op vele manieren uiten: op het schoolplein, maar ook via internet of de telefoon. We nemen dit uiterst serieus en grijpen direct in wanneer we dergelijk gedrag signaleren. Hierbij hanteren we het omgangsprotocol. Bovendien wordt in alle klassen aandacht besteed aan de omgangsregels en het voorkomen van discriminatie en pestgedrag.

Privacy bescherming

Scholen in primair onderwijs zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is dus niet zomaar toegankelijk. De leerling-nummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.